چَش بِنَكِ cas benake یا (چَش بُنَکِ cas bonake)

نوع بازي : مشترک

وسايل بازي : ــــ

شمار بازيگران : حدّاقل 3 نفر

زمان بازي : معمولا شب ها

شيوه ي بازي:

بر اساس توافق بازيگران، مي توان از دو روش استفاده كرد:

  1. در محيط باز: يك نفر به قيد قرعه چشمش را مي بندد، بقيه ي افراد در جايي پنهان مي شوند. پس از مدّتي وي چشم هايش را باز مي كند و دنبال افراد دیگر مي گردد. او بايد تمام افرد را پيدا كند. در ادامه، نخستين كسي كه پيدا شده است به جاي او چشم هايش را مي بندد و بقيه پنهان مي شوند. اين بازي مي تواند ساعت ها ادامه يابد.
  2. در محيط بسته: يك نفر به قيد قرعه چشمش را مي بندد، افراد در محيط محدودي كه قبلا توافق شده است، مي چرخند و سعي مي كنند از دست او فرار كنند، اگر فردي از محدوده خارج شود يا گير بيفتد، بايد چشمش را ببندد و دنبال بقيه بگردد.

——

نویسنده: احمدنور احمدی کارشناس ارشد زبان و ادبیّات فارسی

پاسخی بگذارید